Centrumvisie Akkrum vastgesteld

Waterrijk Akkrum

 

 

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de centrumvisie Akkrum vastgesteld. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersport AWS hebben samen met de gemeente, bewoners en andere belanghebbenden een visie gemaakt voor het centrum. Zo blijft Akkrum een fijn dorp om te leven, te werken, te ontmoeten en te bezoeken: nu en in de toekomst. De gemeenteraad besluit in mei over de centrumvisie.

 

Wethouder Jelle Zoetendal: “Het hele proces is digitaal verlopen, dat was even schakelen maar heeft ook grote betrokkenheid gebracht. En dat is voor ons als gemeente fantastisch, want bewoners en ondernemers van Akkrum kennen het dorp als geen ander en weten het beste wat Akkrum nodig heeft. Samen gaan we voor Waterrijk Akkrum, hét watersportdorp!

 

Keuzes gemaakt door het dorp

Niet alle onderdelen kunnen in één keer worden uitgevoerd, daarvoor is onvoldoende geld voor beschikbaar. Met het dorp zijn daarom keuzes gemaakt in de prioritering.

Het gebied Tsjerkebleek – Heechein wordt als eerste opnieuw sfeervol en groen ingericht. Daarbij wordt geprobeerd om twee van de bestaande kastanjebomen te behouden. Daarna volgt de herinrichting van de Buorren – Kleef, waardoor de uitstraling van het centrum één geheel wordt. Op het evenemententerrein komen waterrecreatie en het centrum samen. Het terrein krijgt een groenere uitstraling en het parkeren wordt aangepakt. Er blijft hier voldoende ruimte voor de merketinte en andere evenementen. Het havenkantoor en de voorzieningen voor de waterrecreatie worden opgewaardeerd. Tot slot wordt in de breedte gekeken naar maatregelen om de waterrecreatie te versterken. Door bijvoorbeeld de doorvaart van de Boarne te verbeteren, maar ook door meer ligplaatsen te maken en huidige voorzieningen op te waarderen. De overige wensen worden uitgesteld in afwachting van aanvullende financiële middelen op lange termijn (na 2026).

 

Financiering
Voor de uitvoering is geld beschikbaar gesteld. Vanuit het Fonds Vitale Kernen is ruim
€ 3 miljoen beschikbaar. Vanuit de Regio Deal Zuidoost-Friesland is nog eens bijna € 1,0 miljoen beschikbaar. In totaal wordt er bijna € 4,2 miljoen in het centrum van Akkrum geïnvesteerd.

 

Akkrum klaar voor de toekomst

Een toekomstbestendig, vitaal en herkenbaar centrum waar ruimte is om te ondernemen en waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten in een aantrekkelijke, gastvrije én bruisende omgeving. Dit is de gezamenlijke ambitie voor Akkrum. Dit is vertaald naar twee opgaven; ‘Ontvangen, Verbinden en Uitstralen’ en ‘Actief, Gastvrij en Gezellig’. Waar de eerste opgave zich richt op de fysieke inrichting van het centrum gaat het bij de tweede opgave om het versterken van het ondernemerschap, de samenwerking en marketing. Deze zaken zijn naast de inrichting van de openbare ruimte van groot belang om het centrum vitaal te houden.