Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

 

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

 

Geldt de informatieplicht ook voor u?

Verbruikt uw inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

 

Uitzonderingen op de informatieplicht

De volgende inrichtingen zijn uitgezonderd van de informatieplicht:

Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂-vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer);

Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het (Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);

Type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;

Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

 

Uw voordeel is dan dat u enkele maanden uitstel krijgt voor de informatieplicht energiebesparing. U rapporteert voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.

 

Wat houdt de informatieplicht in?

Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de 4 jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen op uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds eind februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

 

Voor meer informatie kunt u de website van RVO bezoeken via deze link