alvOp donderdag 24 september 2020 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van Voan. 

Alle leden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Op deze avond worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken en krijgt u inzicht in de inkomsten en bestedingen in 2019. 

Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar het programma in 2020/2021 met een bijpassende begroting.

 

Wijzigingen binnen het bestuur
Binnen het bestuur doen zich 2 wijzigingen voor met het vertrek van Sigrid de Vries, eigenaresse van The Travel Club, als duo-voorzitter en de komst van Leo Boermans, eigenaar van Boermans Uitvaartzorg als algemeen bestuurslid.  

 

Voortgang retailvisie centrum Akkrum
In de afgelopen maanden is door de centrum-werkgroep in samenwerking met Broekhuis Rijs & De Gier Advisering een retailvisie opgesteld voor het centrum van Akkrum. Voor de realisatie van deze visie is afgelopen zomer door de Provincie Fryslân een retailsubsidie toegekend. Deze subsidie dekt een deel van het benodigde middelen. Er is een verzoek gedaan bij de gemeente Heerenveen voor een bijdrage en er zal uit eigen middelen van Voan een bedrag vrijgemaakt moeten worden voor de uitvoering. Het bestuur informeert u tijdens deze bijeenkomst over de opgestelde plannen en de bijbehorende begroting. 

 

Programma

1.      Koffie en Welkom

2.      Opening en vaststelling agenda*

3.      Notulen ledenvergadering 21 maart 2019

4.      Ingekomen stukken* en mededelingen bestuur
         Aftredend: Sigrid de Vries (Eigenaresse The Travel Club)

         Verkiesbaar: Algemeen bestuurslid: Leo Boermans (eigenaar Boermans Uitvaartzorg)

5.      Financiën

6.      Gepasseerde en aankomende evenementen

7.      Voortgang retailvisie en uitvoering centrum Akkrum

8.      Rondvraag

9.      Pauze

 

10.    Bitterballenborrel

         Aan het einde van de avond is er gelegenheid een drankje te drinken en te spreken met de leden en het bestuur.

 

* Heeft u onderwerpen die u in wilt brengen in de agenda van de ledenvergadering?

U kunt deze aanmelden bij het secretariaat per email secretariaat@voan.nl.

 

Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats in de bovenzaal van Café Kromme Knilles en start om 20.00 uur.

 

Aanmelden en maximaal aantal deelnemers 

Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via het opgaveformulier via deze link: https://voan.nl/contact/opgave-voan-activiteit.

In verband met de beschikbare ruimte in de zaal kunnen zich voor deze activiteit maximaal 25 personen aanmelden.

 

Voorschriften ter voorkoming van Covid19

Om op een verantwoorde wijze samen te kunnen komen, vraagt het bestuur u zich te houden aan de algeheel geldende hygiëne- en gedragsregels omtrent Covid19. De indeling van de zaal geeft u de gelegenheid afstand te bewaren. U wordt verzocht zo veel mogelijk gebruik te maken van uw zitplaats. Ook tijdens de afsluitende borrel.